Cookies
Door op "Accepteren" te klikken, gaat u akkoord met het opslaan van cookies op uw apparaat om sitenavigatie te verbeteren, sitegebruik te analyseren en te helpen bij onze marketinginspanningen. Bekijk onze ​​privacyverklaring voor meer informatie.

Regeling financiële bijdrage

1. Doel Stichting Fonds Cultuurhistorie Zwolle 
Initiatieven op het gebied van de cultuurhistorie van Zwolle middels financiële bijdragen mogelijk maken in de ruimste zin van het woord. Het wil daarmee:
 • Bijdragen aan kennis en begrip omtrent de Zwolse cultuurhistorie; het hier en nu in relatie tot het verleden. 
 • Bijdragen aan hoe je in het leven staat door kennis en begrip van de eigen geschiedenis. 
 • Bijdragen aan het overbrengen van de cultuurhistorie van Zwolle, met aandacht voor verschillende perspectieven. 
 • Bijdragen aan projecten/ activiteiten die in lijn liggen van voornoemde punten. 

De stichting tracht haar doel te bereiken door gelden beschikbaar te stellen aan cultuurhistorische projecten en activiteiten ten behoeve van Zwolle, zoals: 

 • Het onderzoeken en uitwerken van gegevens en/of materialen op gebied van de Zwolse cultuurhistorie; 
 • Het publiceren en/of exposeren over de Zwolse cultuurhistorie; 
 • Het ontwikkelen en uitvoeren van projecten over de Zwolse cultuurhistorie. 

2. Criteria 

Een financiële bijdrage kan verleend worden indien aan de volgende criteria wordt voldaan. Het project / de activiteit moet: 

 • Cultureel, educatief en/of informatief zijn van aard en bijdragen aan bewustzijn van en kennis over de Zwolse cultuurhistorie. 
 • Een duidelijke en herkenbare doelstelling hebben die aansluit bij minimaal één van de doelen van de Stichting Fonds Cultuurhistorie Zwolle. 
 • Worden uitgedragen naar anderen. 
 • In tijd begrensd zijn. 
 • Beschikken over een realistische en sluitende begroting. 

Voor een financiële bijdrage voor een project/activiteit komen in aanmerking: 

 • Particulieren
 • Rechtspersonen (instellingen) zonder winstoogmerk (zoals een vereniging of stichting)
  Een aanvraag van een rechtspersoon moet passen binnen de eigen statutaire doelstelling, maar ingaan op taken die buiten de huidige reguliere werkzaamheden vallen. 

Niet voor een financiële bijdrage komen in aanmerking: 

 • Tekorten die er na afloop van een project nog blijken te zijn.  

3. Methodiek financiële bijdrage 

Er wordt gebruik gemaakt van een digitaal aanvraagformulier voor het indienen van de aanvraag. Het aanvraagformulier is beschikbaar op de website van de Stichting Fonds Cultuurhistorie Zwolle.  

 • Er kan een bijdrage worden aangevraagd op al bestaande activiteiten, mits sprake is van innovatie, uitbreiding of kwaliteitsverbetering. 
 • Verantwoording vindt plaats binnen acht weken na uitvoering en gebeurt middels een digitaal verantwoordingsformulier, beschikbaar op de website van Stichting Fonds Cultuurhistorie Zwolle, inclusief relevante bijlagen . 
 • Relevante bijlagen zijn facturen/bonnen en beelden (foto’s, video’s, publicaties etc.) van de uitvoering.  

4. Bijdrage aanvraag 

 • Er zijn drie momenten in het jaar om een financiële bijdrage aan te vragen en wel uiterlijk  1 februari,  1 juni en 1 oktober. 
 • Aanvragen moeten voor aanvang van het project ingediend worden. Het bestuur kan hiervan eventueel afwijken.  
 • Het bestuur heeft de mogelijkheid om aanvullende informatie op te vragen bij de aanvrager.  
 • Voor de aanvragen geldt in beginsel een bijdrage van maximaal € 4000,-- per aanvraag met in totaal een jaarbudget van € 20.000,- Het bestuur heeft het recht om hier bij uitzondering vanaf te wijken.
 • Het oordeel van het bestuur is bindend. 

5.  Bijdrage vaststelling en -verlening 

 • Direct na honorering van een aanvraag wordt de financiële bijdrage vastgesteld. 
 • Het bestuur kan aan de bijdrageverlening en -vaststelling nadere voorwaarden verbinden. 
 • De bijdrage kan worden ingetrokken of gewijzigd indien de activiteiten waarvoor de bijdrage is verstrekt, niet binnen een in het besluit tot bijdrage verlening genoemde termijn zijn gestart. 
 • Omstandigheden die van belang kunnen zijn voor een wijziging, intrekking of vaststelling van de bijdrage meldt de ontvanger van de bijdrage zo snel mogelijk schriftelijk bij de Stichting Fonds Cultuurhistorie Zwolle. Daarbij worden relevante stukken meegestuurd. 
 • Uitbetaling van de toegekende bijdrage vindt in beginsel plaats na afloop van het project of activiteit nadat de Stichting Fonds Cultuurhistorie Zwolle daarvan het verantwoordingsformulier en een financiële verantwoording heeft ontvangen. 

Zwolle, 15 november 2022   

Vragen? Of opmerkingen?

Stel uw vraag door een e-mail te sturen naar info@cultuurhistoriezwolle.nl